شکلات و بار

واوو! جایزه داریم! 11 تا شکلات بار از دسته زیر انتخاب کن و دوازدهیمی رو جایزه بگیر!

می تونه مختلف باشه یا همش از یه دسته!